Vedtekter

 
 

Kosmologisk Livstro

Offentlig godkjennelse:

Fylkesmannen i Oppland attesterte at Det Kosmiske Trossamfunn/kirke den 6. april 1994 ble registrert med rettigheter og plikter fastsatt av Lov om trudomssamfunn og ymist anna. Fylkesmannen i Oppland attesterte samme dato å ha godtatt skriftlig erklæring fra forstander Arnfinn Hugo Stenberg, som er forstander i Det Kosmiske Trossamfunn om at han som forstander samvittighetsfullt vil oppfylle de plikter som er pålagt stillingen.

Det Kongelige Justis- og Politidepartement godkjente trossamfunnet som et religiøst trossamfunn, samt grunnlegger som forstander den 3. mai 1995. Dette ble gitt idet en forutsatte at forstander utøver sin virksomhet i samsvar med norsk lov. (Heri innbefattet healervirksomheten.)

Fylkesmannen i Hedmark Oppland har skriftlig erklært og attestert at Eirik Myrhaug er forstander i trossamfunnet fra 11. oktober 2004.

Vigselsrett:

I medhold av Lov om ekteskap godkjente Barne- og familiedepartement med virkning fra 1. juni 1995 de foreslåtte vielser i Kosmologisk Livstro.

Retten til å foreta vielser i henhold til de godkjente vigselformer tilligger bare den forstander som til enhver tid er godkjent av fylkesmannen.

Navnedag/dåp, konfirmasjon og begravelse:

I brev fra Fylkesmannen i Oppland den 31.mai 1996 opplyses det at seremoniene/ritualene ikke er lovregulert. Kosmologisk Livstro har derfor frihet til å utøve disse seremonier innefor rammene som samfunnet ellers setter på disse områdene.

Offentlige godkjente forstandere i Kosmologisk Livstro.

Eirik Myrhaug

Ronald Kværnmo

Bonnie Rungarunga

Det Kosmiske Trossamfunn ble grunnlagt i 1994 av Arnfinn Hugo Stenberg og forandret i 2005 navnet til Kosmologisk Livstro.

Vedtekter i Kosmologisk Livstro

Formål

 • 1
  Kosmologisk Livstro vil være med på å skape harmoni på vår klode og arbeide for en bevissthet som er i samklang med naturens åndskrefter, som skaper kjærlighet i og mellom mennesker. Vi er et fellesskap for healing av mennesket, jorden og kosmos.De kosmiske lovene er grunnlaget for livskreftene i universet, som er i evig rytmisk bevegelse, i konstant forandring og nyskapning.

  Mennesket er innbyrdes forbundet med alt i universet og Kosmologisk Livstro anser det som naturlig at menneskets sjel er evig og lever gjennom mange liv.


Kriterier:

 • 2

Alle som ønsker det, kan bli medlem, men det stilles som kriterium for å bli fullverdig medlem at en ikke er medlem i annet trossamfunn/livssynssamfunn.

Innmelding/utmelding:

 • 3
  Medlemmer må skriftlig melde seg ut av det trossamfunnet de befant seg i før de får gyldig medlemskap i Kosmologisk Livstro. Innmelding må foregå skriftlig. Man kan i henhold til norsk lov ikke være innmeldt i flere trossamfunn samtidig. Utmelding av Kosmologisk Livstro må skje skriftlig.


Seremonier:

 • 4
  For de som ønsker dåp, konfirmasjon, vielse, og begravelse underordnes seremonier godkjente normer som er fastsatt ved Norges Lover, og hvor Kosmologisk Livstro’s forstandere har fått tillatelse til dette via departementet.


Årsmøtet

 • 5
  Årsmøtet ansees å være Kosmologisk Livstro’s høyeste organ. Årsmøtet gir det valgte hovedstyre fullmakt til å utøve sine plikter i henhold til lovverket. Årsmøtet holdes 1 gang pr. år, medlemmer skal innkalles med minst tre ukers varsel. Årsmøtet skal behandle forslag til budsjett og virkeplan for det kommende år, revidert regnskap, valg og innkomne forslag fra styret og medlemmer. Ekstraordinært årsmøte innkalles hvis hovedstyret finner det påkrevd eller hvis 10 % av medlemmene forlanger det. Forslag må være styret i hende minimum en uke før den fastsatte møtedato. Alle medlemmer over 18 år har stemmerett på årsmøtet. Støttemedlemmer har ikke stemmerett, men kan fremme sine synspunkter.


Kontingent:

 • 6
  Støttemedlemmer innbetaler en årskontingent fastsatt av årsmøtet.


Styret.

 • 7
  Hovedstyret er Kosmologisk Livstro’s høyeste myndighet mellom årsmøtene. Det valgte styre består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og inntil 5 styremedlemmer og 2 vara styremedlemmer. Valgperioden er to år. Styret velges ved alminnelig flertall. Alle saker i styret avgjøres ved konsensus.


Kosmologisk Livstro’s hovedforstander.

 • 8
  Ved norsk lov kan ikke et trossamfunn eksistere uten at det finnes en forstander i trossamfunnet. Denne må være godkjent av Fylkesmannen. Dersom årsmøtet anser Kosmologisk Livstro’s forstander uegnet i sin stilling, kan årsmøtet med flertall velge en ny ordinert forstander til å videreføre arbeidet. Den nyvalgte forstander må da sende erklæring om dette til Fylkesmannen i det fylket han/hun bor eller utøver sitt embete i. (Se erklæring fra prest/forstander i trossamfunn GA – 7803.)


Ordinering:

 • 9
  Styret kan etter behov og vekst velge forstandere og andre seremoniledere for distrikter. De utvalgte kandidater til vervene blir ordinert. Det gis ikke ordinasjon til forstandere under 23 år eller over 75 år. jf. norsk lov. Godkjenning av seremoniledere utføres av styret i henhold til praksis.


Økonomi og administrasjon:

 • 10
  Regnskapsåret avsluttes pr. 31. desember hvert år. I samsvar med regnskapet settes det opp status over trossamfunnets formue og gjeld. Regnskapet revideres av en utenforstående revisor. Revisor velges ved årsmøtet. Hovedstyret har det økonomiske og administrative ansvaret i Kosmologisk Livstro.


Forstander råd

 • 11
  Kosmologisk Livstro’s ordinerte forstandere utgjør et eget råd og har faste fellesmøter ved partallsår (2016, 2018, 2020 osv.). Kandidater til nye forstandere innstilles til styret av forstanderrådet. Forstanderrådet vil også veilede i etiske og i andre spørsmål som vedrører livstroen. Hovedforstander leder rådet.


Vedtektsendring:

 • 12
  Vedtektsendring krever 2/3 flertall blant de fremmøtte.


Oppløsning:

 • 13

Oppløsning av Kosmologisk Livstro kan skje med 2/3 flertall dersom det ses at det ikke finnes behov for Kosmologisk Livstro i sin helhet. KL’s midler går til veldedige formål ved oppløsning. Oppløsning kan kun vedtas på årsmøtet.